Verkoopsvoorwaarden

  • Een klant kan op Q-pigeons.com een bod doen op één of meer duiven. Ieder bod is bindend, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Door zijn bod aanvaardt de koper onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich om de te koop gestelde duiven  voor de door hem geboden prijs aan te kopen.
  • De koper krijgt 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend) per e-mail een bevestiging namens Q-pigeons .com dat de verkoop tot stand kwam.
  • De koper heeft de verplichting om binnen de 7 dagen na bevestiging van  koopovereenkomst  de koopsom over te schrijven  op de door Q-pigeons.com  aan te geven rekeningnummer. De betaling dient te geschieden in Euro’s. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, behoud Q-Pigeons.com zich het recht de koopovereenkomst  te ontbinden. Bij niet nakomen van de koopovereenkomst  door de klant zal 30% van de totale koopsom aangerekend worden als schadeloosstelling.
  • Q-pigeons.com behoudt zich het recht een veiling te annuleren,eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen.
    Ingeval van een technische storing aan de website,waardoor deze niet volledig en/of voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Q-pigeons.com het recht de veiling 24/48 uur te verlengen.
  • De duiven worden gekocht en verzonden op risico van de koper, deze staat ook in voor het transport. Geen enkel voorval kan leiden tot schadevergoeding of ingebrekestelling. Alle Juridische geschillen zullen behandeld worden door de rechtbank van Brugge.